REGULAMIN

Rady Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej

§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich Archidiecezji Poznańskiej, zwana dalej Radą, skupia stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty i organizacje katolickie działające na terenie Archidiecezji.
 2. Rada podlega Arcybiskupowi Metropolicie Poznańskiemu.
 3. Arcybiskup Metropolita Poznański mianuje asystenta kościelnego Rady.
 4. Siedziba Rady mieści się w Poznaniu, ul. Ostrów Tumski 2.

§ 2. Cele Rady.

Celami Rady są:

 1. tworzenie zintegrowanego i aktywnego środowiska katolickiego,
 2. budowanie płaszczyzny porozumienia i współpracy dla działających w Archidiecezji stowarzyszeń, ruchów, wspólnot i organizacji katolickich,
 3. pogłębianie więzi i współpracy z Archidiecezją i parafiami,
 4. troska o realizację Ogólnopolskiego i Archidiecezjalnego Programu Duszpasterskiego,
 5. promocja działalności stowarzyszeń, ruchów, wspólnot i organizacji katolickich oraz informowanie o niej opinii publicznej,
 6. pomoc stowarzyszeniom, ruchom, wspólnotom i organizacjom katolickim w sprawach związanych z ich organizacją i działaniem.

§ 3. Zadania Rady.

Do zadań Rady należy:

 1. współpraca z Ogólnopolską Radą Ruchów Katolickich,
 2. współpraca z Referatem Ruchów, Stowarzyszeń i Organizacji Katolickich Kurii Metropolitalnej w Poznaniu,
 3. podejmowanie wspólnych inicjatyw i działań oraz wzajemne wspieranie się organizacji zrzeszonych w Radzie,
 4. koordynacja przedsięwzięć ponadparafialnych,
 5. wyrażanie opinii i zajmowanie stanowiska w sprawach publicznych, po uzgodnieniu z Arcybiskupem Metropolitą Poznańskim.

§ 4. Członkowie Rady.

 1. Uczestnictwo w Radzie jest dobrowolne.
 2. W skład Rady wchodzą stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty i organizacje katolickie działające na terenie Archidiecezji Poznańskiej, posiadające aprobatę władzy kościelnej i deklarujące wolę współdziałania dla realizacji celów Rady.
 3. Stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty i organizacje katolickie wchodzące w skład Rady zachowują wobec Rady pełną autonomię, wynikającą z ich charyzmatów i statutów. Rada nie jest dla nich organem nadrzędnym.
 4. Przyjęcie nowych kandydatów do Rady dokonuje się na zebraniu plenarnym, po uprzednim pisemnym zgłoszeniu kandydatury przez kompetentnego przedstawiciela danego stowarzyszenia, ruchu, wspólnoty lub organizacji katolickiej, skierowanej do Prezydium Rady.
 5. Usunięcie członka Rady dokonuje się tylko z bardzo ważnej przyczyny, na wniosek Prezydium Rady, podczas zebrania plenarnego, drogą głosowania. Wniosek Prezydium Rady musi być poparty zwykłą większością, przy obecności co najmniej 50% uprawnionych do głosowania.
 6. W pracach Rady mogą uczestniczyć – w charakterze obserwatorów – przedstawiciele stowarzyszeń, ruchów, wspólnot i organizacji katolickich, nie będących członkami Rady.

§ 5. Struktura Rady.

 1. Każda organizacja jest reprezentowana w Radzie przez jednego delegata, wybranego przez stowarzyszenie, ruch, wspólnotę lub organizację katolicką należącą do Rady, który w imieniu swojej organizacji na forum Rady może podejmować wiążące decyzje.
 2. Organizacja będąca członkiem Rady ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Prezydium Rady o zmianie osoby swego delegata.
 3. Co trzy lata lub na wezwanie Prezydium każda organizacja będąca członkiem Rady ma obowiązek potwierdzić aktualność desygnowania swego delegata.
 4. Delegaci wybierają spośród siebie Prezydium Rady w składzie 5 osób na okres trzech lat, którego skład zatwierdza Arcybiskup Metropolita Poznański.
 5. Rada może wyłaniać ze swego grona zespoły tematyczne, np.: do spraw rodziny, wychowania, kultury, działalności charytatywnej itp.
 6. Asystent kościelny nie jest członkiem Rady, posiada głos doradczy, a do jego obowiązków należy uczestniczenie w zebraniach Rady i posiedzeniach Prezydium Rady.

§ 6. Funkcjonowanie Rady.

 1. Stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty i organizacje katolickie zrzeszone w Radzie mają obowiązek uczestniczenia w zebraniach plenarnych, poprzez swoich delegatów, o których mowa w § 5, ust. 1.
 2. Zebrania plenarne są zwoływane przez Prezydium Rady co najmniej dwa razy w roku.
 3. Posiedzenia Prezydium Rady są zwoływane przez Przewodniczącego Rady co najmniej raz na kwartał.
 4. Spotkania zespołów tematycznych są organizowane według potrzeby przez Przewodniczącego Rady lub jego zastępcę.
 5. Zebrania plenarne Rady, posiedzenia Prezydium Rady i spotkania zespołów tematycznych są protokołowane. Do protokołu dołączona jest lista obecności. Dokumentacja posiedzeń przechowywana jest przez Przewodniczącego Rady oraz w archiwum Kurii Metropolitalnej w Poznaniu.

§ 7. Prezydium Rady.

 1. Prezydium Rady, o którym mowa w § 5, ust. 4, składa się z Przewodniczącego Rady, Zastępcy Przewodniczącego Rady, sekretarza, skarbnika i jednego członka i ukonstytuuje się na pierwszym (zwołanym przez Asystenta Rady) posiedzeniu po jego wyborze przez zebranie plenarne Rady.
 2. Zadania Prezydium Rady:
  1. koordynacja działalności Rady,
  2. organizowanie i prowadzenie zebrań plenarnych Rady,
  3. inspirowanie działań i koordynacja współpracy pomiędzy członkami Rady,
  4. realizowanie ustaleń przyjętych przez Radę,
  5. reprezentowanie Rady,
  6. prowadzenie korespondencji i dokumentacji Rady i Prezydium Rady,
  7. zawieszanie w prawach członka Rady stowarzyszeń, ruchów, wspólnot, organizacji katolickich, które przez okres 2 lat nie uczestniczyły w spotkaniach i pracach Rady.

§ 8. Sprawy organizacyjne.

 1. Działalność delegatów w Radzie ma charakter społeczny.
 2. Koszty statutowej działalności Rady i Prezydium Rady są pokrywane ze składek rocznych, wnoszonych przez stowarzyszenia, ruchy, wspólnoty, organizacje katolickie tworzące Radę, w wysokości określonej przez Prezydium Rady – w zależności od możliwości finansowych danej organizacji.

§ 9. Postanowienia końcowe.

 1. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu mogą być dokonane jedynie decyzją Arcybiskupa Metropolity Poznańskiego.
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia go przez Arcybiskupa Metropolitę Poznańskiego.

Poznań, dnia 14 maja 2021 roku

L.dz. 2860/2021

† Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

 

ks. prałat dr Ireneusz Dosz
Kanclerz Kurii